Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
ul. J. Słowackiego 32 | 09-200 Sierpc | centrala: 24 275 85 00 | sekretariat: 24 275 85 01 | fax: 24 275 26 27 | e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

DZP.382.ZO.09.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

                                                                                                                                                                                             

DZP.382.PN.07.2019

Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (xls)

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu do składnia ofert (pdf)

                                                                                                                                                                                             

DZP.382.ZO.08.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Świadczenie usług obsługi prawnej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                            

PISEMNY KONKURS NIEOGRANICZONY NA:

Na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Istotne warunki konkursu (doc)

- Istotne warunki konkursu (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                     

DZP.382.ZO.07.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestycji pod nazwą

„Termomodernizacja kompleksu budynków SPZZOZ w Sierpcu” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (docx)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych (pdf)

                                                                                                                                                                                            

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dzierżawę działki o nr ewidencyjnym 1069/4 o pow. 0,1128 ha oraz części działki przyległej do 1069/4 o nr ewidencyjnym 1069/6

o pow. 0,3262 z przeznaczeniem na budowę oraz prowadzenie przez dzierżawcę parkingu płatnego dla samochodów osobowych

pacjentów, osób odwiedzających  i pracowników SPZZOZ  w Sierpcu.

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Unieważnienie postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                                            

DZP.382.ZO.06.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                      

DZP.382.ZO.05.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup analizatora do oznaczeń glukozy z krwi włośniczkowej i mleczanów

wraz  z dostawą odczynników oraz dostawę kart do badań serologicznych metodą mikrokolumnowo-żelową, 

odczynników serologicznych i krwinek wzorcowych do metody próbkowej i szkiełkowej dla potrzeb Pracowni Serologii

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (xls)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia - Informacja o zmianie terminu do składania ofert (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych (pdf)

                                                                                                                                                                                           

DZP.382.PN.06.2019

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Sierpcu.

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (doc) 

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana terminu do składania ofert (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych (pdf)

                                                                                                                                                                                             

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dzierżawę działki o nr ewidencyjnym 1069/4 o pow. 0,1128 ha oraz części działki przyległej do 1069/4 o nr ewidencyjnym 1069/6

o pow. 0,3262 z przeznaczeniem na budowę oraz prowadzenie przez dzierżawcę parkingu płatnego dla samochodów osobowych

pacjentów, osób odwiedzających  i pracowników SPZZOZ  w Sierpcu.

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Unieważnienie postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                                            

DZP.382.PN.05.2019

Dostawa sprzętu  medycznego w celu doposażenia pracowni endoskopii Samodzielnego Publicznego

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Sierpcu.

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu do składania ofert (pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                            

DZP.382.PN.03.2019

Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów szewnych oraz drobnego sprzętu medycznego

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (doc)

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu do składania ofert (pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ II (pdf)- Wyjaśnienia do SIWZ II (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz o unieważnieniu postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                                             

DZP.382.ZO.04.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                                                                                                                                                                          

DZP.382.ZO.03.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konserwacji oraz przeglądów technicznych

sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (xls)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia

- Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych (pdf)

                                                                                                                                                                                                

DZP.382.PN.02.2019

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Wyjaśnienia do SIWZ

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                              

DZP.382.PN.01.2019

Dostawa materiałów szewnych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (doc)

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ - II (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz o unieważnieniu postępowania (pdf)

- Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

w zakresie pakietu nr 27

                                                                                                                                                                                             

DZP.382.ZO.01.2019

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia (pdf)

- Zmiana terminu do składania ofert (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                              

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 r.przez SPZZOZ

 

                                                                                                                                                                                           

DZP.382.ZO.27.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.(pdf)

                                                                                                                                                                                             

DZP.382.ZO.26.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę worków foliowych do gromadzenia i transportu

odpadów medycznych i komunalnych dla SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (doc)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                          

DZP.382.ZO.25.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Wykonanie uproszczonej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

dla inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja kompleksu budynków SPZZOZ w Sierpcu” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik 4 a - audyt energetyczny (zip)

- Załącznik 4 b- audyt oświetleniowy (zip)

- Wyjaśnienia do treści zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych (pdf)

                                                                                                                                                                                              

DZP.382.PN.09.2018

Dostawa HOLTERA Z REJESTRATOREM 3 - KANAŁOWYM Z PODGLĄDEM ZAPISU EKG I WYWOŁYWARKI DO ZDJĘĆ ZĘBOWYCH

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych (pdf)

                                                                                                                                                                                                   

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dzierżawę metra kwadratowego powierzchni korytarza budynku głównego szpitala  z przeznaczeniem na zainstalowanie

dystrybutora automatycznego do napojów gorących

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Zmiana terminu do składania ofert (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                          

DZP.382.ZO.24.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                           

DZP.382.23.2018

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Pakiet informacyjny do oceny zdolności kredytowej (pdf)

- Załącznik nr 3 do Zaproszenia - pakiet informacyjny do oceny zdolności kredytowej (zip)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                          

DZP.382.PN.07.2018

Dostawa aparatu USG oraz sfinktomanometru dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Wyjaśnienia do treści SIWZ (pdf)

- Wyjaśnienia do SIWZ II (pdf)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

- Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie terminu do składania ofert (pdf)

- Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ (pdf)

- Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ (doc) 

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych (pdf)

                                                                                                                                                                                                          

DZP.382.ZO.22.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę łóżka szpitalnego, elektrycznego z przeznaczeniem na salę pooperacyjną

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                               

DZP.382.ZO.21.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby SPZZOZ w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)
                                                                                                                                                                                                                

DZP.382.ZO.20.2018

Zaproszenie  do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu izby przyjęć przy SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 - Program Funkcjonalno-Użytkowy (zip)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf) zmiana terminu składania ofert !!!

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                          

Zamawiający: GMINA MIASTO SIERPC

UL. PIASTOWSKA 11A

09-200 SIERPC

 

W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA JAKO PEŁNOMOCNIK:

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. SŁOWACKIEGO 32

09-200 SIERPC

 

DZP.382.ZO.19.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu


- Zapytanie ofertowe (pdf)

- Zapytanie ofertowe (doc)

- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (doc)

- Wyjaśnienia do treści Zapytania

- Wyjaśnienia do treści Zapytania II

- Wyjaśnienia do treści Zapytania III

- Wyjaśnienia do treści Zapytania IV

- Wyjaśnienia do treści Zapytania V

- Informacja o zmianie terminu do składania ofert !

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                      

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dzierżawę budynku handlowo-usługowego (kiosku) wraz z gruntem pod nim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Unieważnienie postępowania

                                                                                                                                                                                                                   

DZP.382.ZO.18.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                    

DZP.382.ZO.17.2018

Dostawa sprzętu medycznego myjni – dezynfektora do kaczek i basenów wraz z rozdrabniaczem

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia - część II (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                     

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY, OFERTOWY NA: Sprzedaż – złomu stanowiącego wyposażenie

po byłej  kuchni i pralni SPZZOZ w Sierpcu.

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                     

DZP.382.ZO.16.2018.

Dostawa narzędzi chirurgicznych, narzędzi diagnostycznych oraz kaset RTG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (doc)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia(pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                           

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dzierżawę budynku handlowo-usługowego (kiosku) wraz z gruntem pod nim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej

- Istotne Warunki Przetargu (doc)

- Istotne Warunki Przetargu (pdf)

- Unieważnienie postępowania

                                                                                                                                                                                                                   

DZP.382.ZO.15.2018

Dostawa ksiąg, druków medycznych i innych druków powszechnego użytku oraz pieczątek dla SPZZOZ w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                                                                                                                                                                                                         

DZP.382.ZO.14.2018

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla SPZZOZ w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (xls)

- Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Poprawiony Załącznik nr 4 do Zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                                       

DZP.382.PN.06.2018

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA  PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW  OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU

- Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

- Załącznik nr 7 do SIWZ (xls)

- wyjaśnienia do treści SIWZ (pdf)

- Informacja z otwarcia ofert (pdf)

- Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

                                                                                                                                                                                                                        

DZP.382.ZO.13.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na  położeniu kostki brukowej na   powierzchni lądowiska oraz drogi prowadzącej do lądowiska  w SPZZOZ  w Sierpcu.

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                            

DZP.382.ZO.12.2018

Dostawa tuszów i tonerów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia (pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (pdf)

                                                                                                                                                                                                          

DZP.382.ZO.11.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę narzędzi chirurgicznych dla Poradni Chirurgii Ogólnej działającej w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf

- Załącznik nr 4 do Zaproszenia (doc)

- Unieważnienie postępowania (pdf)

                                                                                                                                                                                                                  

DZP.382.ZO.10.2018

Dostawa artykułów biurowych/tuszów i tonerów dla Samodzielnego Zespołu Zakładów opieki Zdrowotnej


- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (doc)

- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia(pdf)

- Wyjaśnienia do treści Zaproszenia II(pdf)

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o unieważnieniu postępowania (pdf)postępowania (pdf)